The Further Mathematics Support Programme Wales

Register with the FMSPW

Schools and Colleges can submit an online request to register with the Further Mathematics Support Programme Wales. It is free to do so and there are many benefits.

Register now

FMSPW

The Further Mathematics Support Programme Wales (FMSPW) is a Welsh Government funded initiative. It is managed by the Wales Institute of Mathematical and Computational Sciences (WIMCS), a collaborative partnership of the universities of Aberystwyth, Bangor, Cardiff, Swansea and the University of South Wales, and is supported by Mathematics in Education and Industry (MEI).

Our main aim is to provide Further Mathematics GCE AS/A2 level tuition for all English and Welsh awarding bodies to students who cannot access Further Mathematics through their local 11-18 schools or colleges in Wales.

For more information about FMSPW please see our leaflet.

Why Study Further Maths?

The following video is by a former Further Maths student Laasya Shekaran. She completed her A Level in Further Maths in 2014 and went on to study Maths at Warwick University, she previously attended Olchfa Comprehensive School in Swansea.

Year 11 Conference

"I’ve learnt that Maths has a lot more applications than I originally thought and is a great career option" Student Aberystwyth - September 2018

Further Maths A Level

“I really enjoyed the course and I would definitely recommend Further Maths to anyone who is interested in maths. Without Further Maths it is very unlikely that I would have received an offer from Cambridge University” - Anna Clancy – Student from Ysgol Maesydderwen – Jan 2014

MAT Summer School

“I have learned new ways to approach questions to find solutions. I now feel more confident in maths and have learnt more. I would have been a lot more worried about the MAT had the summer school not been available ” Swansea University – Summer 2018

Revision day

“ Thank you so much! This was a brilliant session to prepare for M2 with a brilliant teacher. Thank you for covering everything! ” – Student from Bangor – June 2018

All schools and colleges

All schools and colleges are invited to register with the FMSPW to obtain free single user teacher access to the Integral Further Maths resources offered by MEI, which cover five Further Mathematics specifications (AQA, Edexcel, MEI, OCR and WJEC). They include all of the AS/A level Further Pure modules and almost all of the AS/A level Applied Mathematics modules for the English specifications. The Further Mathematics resources support FM1, FM2, FM3, FM4, FM5 and FM6 modules of the WJEC specification.

The annual subscription costs £275 per 10 student logins. For more information please visit Integral Mathematics Resources pages.

You can register quickly and easily by using the link on the home page.

If you cannot gain access through a school or college you can subscribe to the resources as an individual. Please visit Integral Mathematics Resources for individual pages.FMSPW Cymru

Menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru. Mae'n cael ei reoli gan Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru (WIMCS) , partneriaeth gydweithredol prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe a Brifysgol De Cymru, ac fe'i cefnogir gan Mathemateg mewn Addysg a Diwydiant (MEI).

Ein prif nod yw darparu addysgu lefel UG/Uwch Mathemateg Bellach ar gyfer pob corff dyfarnu yng Nghymru a Lloegr i fyfyrwyr nad ydyn nhw'n gallu cael mynediad i Fathemateg Bellach drwy eu hysgolion neu golegau 11-18 lleol.

I gael mwy o wybodaeth am FMSPW Cymru, gweler ein taflen.

Pam Astudio Mathemateg Pellach?

Mae'r fideo yma gan gyn-fyfyriwr Mathemateg Pellach Laasya Shekaran. Cwblhaodd ei Lefel A mewn Mathemateg Bellach yn 2014 ac aeth ymlaen i astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Warwick. Mynychodd Ysgol Olchfa yn Abertawe cyn hyn.

Cynhadledd Blwyddyn 11

" Rydw i wedi dysgu bod gan Fathemateg lawer mwy o gymwysiadau nag y feddyliais yn wreiddiol, ac yn sicr yn ddewis yrfa wych " Myfyriwr Aberystwyth - Medi 2018

Mathemateg Bellach Safon Uwch

"Fe wnes i fwynhau'r cwrs a byddwn yn bendant yn argymell Mathemateg Bellach i unrhyw un sydd â diddordeb mewn mathemateg. Heb Mathemateg Bellach mae'n annhebygol iawn y byddwn wedi derbyn cynnig o Brifysgol Caergrawnt "- Anna Clancy - Myfyrwyr o Ysgol Maesydderwen - Ionawr 2014

Ysgol Haf MAT

<" Rwy wedi dysgu ffyrdd newydd o ymdrin â chwestiynau er mwyn dod o hyd i atebion. Rwy bellach yn teimlo'n fwy hyderus mewn mathemateg ac rwy wedi dysgu mwy. Byddwn wedi poeni llawer mwy am y MAT heb wneud yr ysgol haf. " Prifysgol Abertawe - Haf 2018

Diwrnod adolygu

" Diolch yn fawr iawn! Roedd hon yn sesiwn wych i baratoi ar gyfer M2 gydag athro gwych. Diolch am bopeth!" - Myfyriwr Bangor - Mehefin 2018

Pob ysgol a choleg

Gwahoddir pob ysgol a choleg yng Nghymru i gofrestru gyda FMSPW Cymru i gael mynediad athrawon i un defnyddiwr am ddim i'r adnoddau Mathemateg Bellach Integredig y mae MEI yn eu cynnig, sy'n cwmpasu pum manyleb Mathemateg Bellach (AQA, Edexcel, MEI, OCR a CBAC). Maen nhw'n cynnwys pob un o fodiwlau Pur Pellach safon UG/Uwch a bron y cyfan o fodiwlau Mathemateg Gymhwysol lefel UG/Uwch i'r manylebau Seisnig. Mae adnoddau Mathemateg Bellach yn cefnogi modiwlau FM1, FM2, FM3, FM4, FM5 a FM6 manyleb CBAC.

Cost tanysgrifiad blynyddol yw £275 am bob 10 myfyriwr sy'n mewngofnodi. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau Adnoddau Mathemateg Integral.

Gallwch gofrestru yn gyflym ac yn hawdd drwy ddefnyddio'r ddolen ar y dudalen gartref.

Os nad ydych yn gallu cael mynediad trwy ysgol neu goleg gallwch danysgrifio at yr adnoddau fel unigolyn. Ewch i dudalennau Adnoddau Mathemateg i unigolion..